پژوهشكده بيمه

به منظور پاسخگويي به بخشي از نيازهاي پژوهشي و توسعه تحقيقات علمي، كاربردي در زمينه بيمه و همچنين ساماندهي پژوهش‌هاي بيمه‌اي و فراهم آوردن بستر مناسب رشد و توسعه صنعت بيمه در كشور، اولين پژوهشكده بيمه بر اساس مصوبه مجمع عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت قطعي مورخ شوراي گسترش آموزش عالي،‌ با سه گروه پژوهشي بيمه هاي اموال و مسئوليت، گروه پژوهشي بيمه هاي اشخاص و گروه پژوهشي عمومي بيمه تشكيل گرديد.

پس از موافقت قطعي شوراي گسترش آموزش عالي با ايجاد پژوهشكده بيمه تهيه و تنظيم اساسنامه در دستور كار قرار گرفت و اساسنامه تنظيم شده به وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري ارسال و مراحل تصويب آن پيگيري شد.

اساسنامه مزبور پس از تصويب شوراي گسترش آموزش عالي در تاريخ 17/10/1384، براي اجرا در تاريخ 20/12/1384 به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ گرديد.

در اجراي ماده 5 اساسنامه (اركان پژوهشكده بيمه) تعيين اعضاء هيأت امنا پيگيري و در تاريخ 11/7/1385 احكام پنج نفر از اعضاي پيشنهادي هيأت امناء پژوهشكده بيمه صادر و ابلاغ گرديد. پژوهشكده بيمه كه جهت تأمين نيازهاي پژوهشي صنعت بيمه كشور تأسيس شده و وابسته به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد از شركت‌هاي بيمه نيز طرح‌هاي پژوهشي و كمك مالي مي‌پذيرد.

اين پژوهشكده از نظر علمي تابع قوانين پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و با مراكز دانشگاهي و پژوهشي داخل و خارج از كشور همكاري‌هاي علمي و پژوهشي دارد.

گزارش تغيير ساختار پژوهشکده طي سال 86 اقدامات مربوط به اجراي اساسنامه و اركان آن از جمله صدور احكام هيأت امنا و برگزاري جلسات مربوط به صدور حكم رئيس پژوهشكده بيمه و متعاقباً صدور احكام كميسيون دائمي و برگزاري جلسات اوليه به منظور هماهنگي و بررسي نمودار سازماني، تشكيلات تفصيلي، آيين‌نامه‌هاي اداري، استخدامي و مالي معاملاتي، صورت پذيرفت و با موافقت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دو گروه پژوهشي جديد علاوه بر سه گروه مصوب قبلي تشکيل شد.